Introductie

U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output.

 • Het keuzemodel bestaat uit een drietal hoofdstukken:
  • Personeels- en salarisadministratie
  • Financiële administratie
  • Aanvullende software en services 
 • Ieder hoofdstuk bestaat uit een aantal onderdelen.
 • Per onderdeel kunt u optioneel aanvullende diensten selecteren.

In geen andere sector maken medewerkers zo’n groot deel uit van het succes van een organisatie als in het onderwijs. Of het nu gaat om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, een MBO- of HBO-instelling of een universiteit: de docent wordt vaak gezien als het gezicht van de organisatie.

Goede basis met ruimte voor eigen keuzes

Als u uw salaris- en/of financiële administratie uitbesteedt aan IJK weet u waar u aan toe bent. Wij ontzorgen organisaties door werk uit handen te nemen. Zo houdt u meer tijd over voor de kerntaken van uw organisatie. Wij werken digitaal én spreken mensentaal. Wij hebben dit keuzemodel dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij uw keuze. Daarbij geven wij aan wat u standaard van ons kunt verwachten en waar wij indien gewenst extra dienstverlening kunnen leveren. In het laatste deel van dit model wordt u meegenomen door de aanvullende software en services die wij speciaal voor het onderwijs ontwikkeld hebben.

U verzorgt de input, wij verzorgen de controle, verwerking en output

De verdeling van de verantwoordelijkheden in het keuzemodel is heel eenvoudig. U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output. Wij hebben deze werkwijze ontwikkeld op basis van onze ervaring met ruim 160 organisaties in de publieke sector waar wij de salaris-  en/of financiële administratie verzorgen op basis van AFAS. De optionele dienstverlening die u kiest, bieden wij aan door middel van een support abonnement op een flexibele uurbasis. Zo heeft u altijd de ondersteuning die u nodig heeft.


Kies hieronder welke onderdelen u graag wilt toevoegen in de offerte.

Personeels- en salarisadministratie
Financiële administratie
Aanvullende software en services

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Financiële administratie

U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output.

Praktische uitgangspunten Financieel

 • IJK beantwoordt geen vragen van debiteuren/crediteuren van de school.
 • Beleidsmatige vraagstukken worden naar redelijkheid en billijkheid beantwoord binnen de gemaakte afspraken.
 • Werkzaamheden in de planning- en controlcyclus zijn optioneel. Klanten kunnen aangeven welke onderdelen ze afnemen bij IJK. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt op basis van fixed-prices. Indien er geen fixed-price afgegeven kan worden, gaat de facturatie op basis van nacalculatie.
 • Extra ondersteuning door IJK is altijd mogelijk, bijvoorbeeld op de vakgebieden: advies werkzaamheden, interim controller werkzaamheden, sparring partner bestuurders en toezichthouders, inrichten projectadministraties en het opstellen van subsidieverantwoordingen inclusief eventuele begeleiding accountantscontrole.
Volgende

Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

Alsnog toevoegen Overslaan

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Planning en control – Jaarrekening

Financiële administratie

Input door uw organisatie

 • Toegang tot lopende administratie en jaarrekening voorgaand jaar

Controle en verwerking door IJK

 • Opstellen jaarrekening conform EFJ, inclusief bespreking en toelichting aan bestuur en toezichthouders en inclusief vaste activa registratie
 • Controle gereed aanleveren van dossier ten behoeve van de accountantscontrole (voor zover het onderbouwen van de jaarrekening betreft)

Output

 • Indienen jaarrekening en overige stukken bij DUO
 • Indienen noodzakelijke informatie WNT

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Volledig faciliteren accountantscontrole
Ondersteuning opmaak financiële paragraaf van het jaarverslag

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Planning en control – (meerjaren)begroting

Financiële administratie

Input door uw organisatie

 • Organisatiespecifieke uitgangspunten ten aanzien van de (meerjaren)begroting

Controle en verwerking door IJK

 • Loonkostenbegroting op basis van aangeleverde formatie
 • Berekening Rijksbekostiging op basis van aangeleverde uitgangspunten
 • Overige begrotingsstukken en begrotingsposten
 • Overleg met bestuurder, schooldirecteur of portefeuillehouder

Output

 • Goedgekeurde begroting door Raad van Toezicht, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de vergadering

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Opstellen liquiditeitsbegroting op basis van vastgestelde (meerjaren)begroting

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Verwerken facturen, kas- en bankstukken

Financiële administratie

Input door uw organisatie

 • Aanleveren van gecodeerde facturen en accorderen via InSite
 • Afstemming met leveranciers over onjuiste facturen
 • Coderen van kasstukken en archiveren van bonnen (deze blijven bij uw organisatie)
 • Saldoregulering en controle op kassaldo
 • Aanleveren en coderen digitale bankmutaties hoofdrekening bestuur (MT940 of bankintegratie)
 • Aanleveren en coderen digitale bankmutaties schoolrekeningen (MT940 of bankintegratie)
 • Periodiek aanleveren spaarrekeningen en deposito’s
 • Opmaken een aanleveren verkoopfacturen, aanmanen debiteuren, factureren en innen ouderbijdragen
 • Aanlevering beschikkingen van samenwerkingsverbanden

Controle en verwerking door IJK

 • Verwerking en controle op juiste verwerking  inkoopfacturen, kasstukken, bankstukken en Rijksbekostiging
 • Bewaken en specificeren tussenrekeningen (verwerking per kwartaal)
 • Registratie activa, berekenen en boeken afschrijvingen (maandelijkse verwerking) conform afschrijvingsbeleid van uw organisatie
 • Verwerking loonjournaalpost in financiële administratie

Output

 • Registratie activa
 • Signaal langdurig openstaande posten
 • Uitgebreide rapportages via standaard format: exploitatieoverzicht op schoolniveau (uitputting, begroting  vs. realisatie)

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Verwerken inkoopfacturen in AFAS, opstarten workflow en koppelen beoordelaars
Aanmaken nieuwe crediteuren en aanpassen stamgegevens crediteuren
Periodiek verwerken kasstukken in AFAS
Wekelijks verwerken bankmutaties hoofdbankrekening
Wekelijks (bankintegratie) verwerken bankmutaties schoolbankrekeningen
Verwerken mutaties spaarrekeningen en deposito's bij aanlevering
Verwerken verkoopfacturen in AFAS
Opmaken en controleren betaalbatches vanaf hoofdbankrekening (bestuur)
Verwerken van Rijksbekostiging
Verwerken van beschikkingen van samenwerkingsverbanden

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Managementrapportages

Financiële administratie

Input door uw organisatie

 • Lopende administratie

Controle en verwerking door IJK

 • Opmaken managementrapportage exploitatie, realisatie vs. begroting met forecast lopende jaar incl. toelichting op belangrijke posten

Output

  • Managementrapportage ten behoeve van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

   

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Personeels- en salarisadministratie

  U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output.

  Praktische uitgangspunten

  • Aanlevering van mutaties verloopt digitaal via InSite (AFAS).
  • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzorgen wij altijd het functioneel beheer van de payroll-inrichting. Dit doen wij om een doorlopende optimalisatie van de procesinrichting te kunnen verzorgen. Daarbij werken wij graag samen met experts met mandaat op het gebied van processen aan de kant van uw organisatie.
  • IJK heeft contact met de medewerkers van de afdeling P&O en/of de salarisadministratie.
  • IJK heeft geen direct contact met medewerkers van uw organisatie.
  • BRIN-mutatieformulier wordt altijd door IJK geregeld (ten behoeve van wijziging administratie bij DUO).
  • Alle output (salarisstroken, managementinformatie, betaalbestand et cetera) door IJK verstrekt, is digitaal. Daarbij maken wij optimaal gebruik van het werkgeversdossier Profit.
  • IJK levert een ISAE-verklaring (digitaal).
  Volgende

  Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

  Alsnog toevoegen Overslaan

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Indiensttreding

  Personeels- en salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Opvragen, controleren en invoeren persoonsgegevens    
  • Aanvraag aanvullende verzekeringen
  • Aanleveren VOG, inschaling en loopbaanhistorie
  • Aanleveren regelingen ten behoeve van de salarisverwerking, bijvoorbeeld reiskosten woon-werk

  Controle en verwerking door IJK

  • Eventuele aanvullende gegevens aanmelding verwerken
  • Aanmelden van nieuwe medewerker bij de Belastingdienst
  • Aanmelden van nieuwe medewerker bij het pensioenfonds

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Pro forma berekeningen indiensttreding
  Afgestemd aantal per maand.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Incidentele salarisverwerking

  Personeels- en salarisadministratie

  Input

  • In geval te veel ontvangen of negatief salaris: terugvorderen bedrag bij betrokkenen
  • Aanlevering keuzes cafetariaregeling

  Controle en verwerking door IJK

  • Muteren en controleren van de nog lopende levensloopregelingen (70%-toets)
  • Uitvoerige controles via ISAE-controleprotocol
  • Verwerken keuzes cafetariaregeling
  • Inhoudingen i.v.m. bedrijfsfitness, gebruik laptops, mobiele telefoons en dergelijke
  • Aanleveren gegevens bij instanties
  • Verwerken maandelijkse declaraties
  • Controleren vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  Output

  • Signalering te veel ontvangen of negatief salaris

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Ondersteunen bij invullen formulieren loonbeslag
  Extra ondersteuning bij uitvoering controle door Belastingdienst, het pensioenfonds en de accountant (op basis van nacalculatie)

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Reguliere salarisverwerking

  Personeels- en salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Mutaties salaris, contract (incl. verlengingen), organisatie, rooster en functie via InSite
  • Aanleveren reiskosten woon-werk en doorgeven beëindiging
  • Aanleveren spaar-BAPO bij aanmelding
  • Doorgeven ouderschapsverlof en onbetaald verlof
  • Aanleveren loonkorting bij ziekte
  • Doorgeven loonbeslagen en voorschotten
  • Doorgeven incidentele wijzigingen in huidige organisatiestructuur
  • Overige salarisgerelateerde mutaties, dienstreizen, koffiegeld, PV, wasgeld et cetera

  Controle en verwerking door IJK

  • Controle ingestuurde mutaties op toepassing cao en wetmatigheid
  • Uitvoerige controles via ISAE controleprotocol
  • Verwerking spaar-BAPO
  • Verwerking loonbeslagen
  • Onderhouden instantiegegevens en rekenregels (looncomponenten)
  • Signalering einddatum contracten
  • Signalering AOW-gerechtigde datum
  • Stopzetten reiskosten bij verzuim
  • Beantwoorden van vragen over loonstroken vanuit P&O/HRM-afdeling van uw organisatie
  • Controleren en oplossen signalen ABP en Belastingdienst

  Output

  • Loonstroken
  • Jaaropgaven
  • Journaalpost
  • Overzicht betalingen
  • Opdrachtbrief betalingen
  • Onderwijsaanlevering (Vervangingsfonds, Participatiefonds, Risicofonds, DUO, MBO/HBO raad)
  • Jaarlijkse aanlevering GGL (PO)
  • Betaalbestanden
  • Betalingsoverzicht pensioenen
  • Loonaangifte
  • Standaard AFAS-rapportages
  • Uniforme pensioenaangifte

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Meerjaren begroting salarisadministratie
  Werkgeversverklaringen
  Loonkostenberekening
  Pro forma berekeningen salaris
  Opgave normering topinkomens
  IJK voert de betalingen van de salarissen en instanties uit middels machtiging op de bank
  Controle UWV-specificaties
  Vangnetuitkeringen
  Opzet voor verantwoording inzet poolvervangers richting Vervangingsfonds - alleen in combinatie met de VervangingsManager.
  U dient de verantwoording zelf in.
  Genereren van akten
  U verstrekt de akten zelf aan de medewerker.
  Aanlevering en melding bij risicofonds
  IJK is behulpzaam bij controle accountant (op basis van nacalculatie)
  Aanvraag vangnetuitkeringen WAZO en ZW

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Bijzonder verlof en berekeningen

  Personeels- en salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Berekening zwangerschapsverlof  (PO: door middel van rekentool)
  • Berekening ouderschapsverlof (PO: door middel van rekentool)
  • Berekening jubileumdatum

  Controle en verwerking door IJK

  • Beschikbaar stellen rekentools ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof (PO)
  • Verwerking bedragen rekentools in AFAS

  Output

  • Berekening toevoegen aan personeelsdossier

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Verstrekken jubilea-overzicht
  Alleen mogelijk als loopbaanhistorie volledig in AFAS is geregistreerd en juist aangeleverd.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Uitdiensttreding

  Personeels- en salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Uitdienstmelding via InSite

  Controle en verwerking door IJK

  • Controle uitdienstmelding via InSite
  • Afmelden bij Belastingdienst en pensioenfonds

  Output

   • Eindafrekening

    

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Afmelden bij risicofonds

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Functioneel Beheer

   Personeels- en salarisadministratie

   Input door uw organisatie

   • Aanleveren van wijzigingsverzoeken payroll-inrichting (autorisatiewijzigingen, nieuwe gebruikers et cetera)
   • Systeemvragen door kerngebruikers

   Functioneel beheer door IJK

   • Beantwoording systeemvragen payroll-module
   • Beantwoording inrichtingsvragen payroll-module
   • Toekennen autorisaties
   • Aanmaken gebruikers
   • Inrichting looncomponenten
   • Beheer OE-structuur
   • Beheer bestaande rapportages
   • Doorvoeren gevolgen cao updates

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Opstellen nieuwe rapportages
   Aanpassen niet-payroll workflows
   Herinrichten OE
   Aanpassen / uitbreiden bestaande rapportages

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Aanvullende software en services

   Als one-stop-shop maken wij HRM-processen efficiënter en overzichtelijker.

   Geïntegreerde oplossingen

   IJK maakt belangrijke processen voor organisaties efficiënter en overzichtelijker met software en services. Wij helpen organisaties met procesoptimalisatie 'van workload naar workflow', met management- en stuurinformatie 'van data naar daadkracht' en met tools voor prestatieverbetering 'van ontwikkelen naar presteren'.

   Naast de salaris- en financiële administratie op basis van AFAS hebben wij zelf aanvullende dienstverlening en software ontwikkeld die specifiek gericht is op organisaties in het onderwijs. Deze diensten sluiten rechtstreeks aan bij de administratieve dienstverlening die wij aanbieden. Op de volgende pagina's hebben wij deze software en services op een rij gezet. Door deze te combineren creëert u één efficiënte en overzichtelijke HR-omgeving waarmee u alle kanten op kunt.

   Volgende

   Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

   Alsnog toevoegen Overslaan

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Prestatieverbetering

   Aanvullende software en services

   Leren, ontwikkelen en presteren met onze software en services

   • Learning Management system direct gekoppeld met AFAS
   • Recruitmentoplossing als digitaal visitekaartje voor uw organisatie die 'matcht' met AFAS
   • Slimme e-learning integratie en online feedback oplossing

   Van ontwikkelen naar presteren

   Bij IJK helpen wij organisaties van ontwikkelen naar presteren. Om talenten te ontwikkelen moet je ze eerst vinden of in kaart kunnen brengen. Wij hebben ruime ervaring met de inrichting van bijvoorbeeld AFAS competentiemanagement en cursusmanagement. Ons aanbod gaat echter verder waar AFAS ophoudt met aanvullende software die direct koppelt met AFAS.

   Binnen het onderwijs zorgen wij voor aanvullende oplossingen die meer inzicht geven in de talenten die u in huis heeft of nodig heeft om verder te groeien. Geef hieronder uw interesse aan in onze aanvullende software en services.

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Recruitment: een recruitment totaaloplossing van 'werken bij' website tot en met directe registratie van geselecteerde kandidaten in AFAS
   E-learning integratie: voeg eenvoudig e-learning opleidingen toe aan AFAS of maak ze zelf
   Leer- en ontwikkelplatform: een totaaloplossing voor leren en ontwikkelen
   TruQu: eenvoudig digitaal feedback geven als nieuw middel in bijvoorbeeld de gesprekkencyclus
   HPO InSight: een complete analyse van uw organisatie op de wetenschappelijke High Performance Organisation factoren

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Management- en stuurinformatie

   Aanvullende software en services

   Overzicht én inzicht met onze software en services

   • Analyses en rapportages op maat direct uit AFAS
   • HR-analytics als onderbouwing van beleid en beslissingen
   • Financial analytics brengen uw organisatie in control

   Van data naar daadkracht

   Bij IJK helpen wij organisaties van data naar daadkracht. Actie is reactie. Inzicht in de resultaten van uw organisatie of de capaciteit van uw personeelsbestand is de eerste stap om beleid te vormen dat verder gaat. Data-driven of fact-based beslissingen nemen, maken wij eenvoudig. Het uitgangspunt daarbij is niet alleen mooie grafieken, maar juist een duidelijke lijn voor uw organisatie. Binnen het onderwijs zorgen wij voor aanvullende oplossingen die u het analytisch inzicht geven om de koers te bepalen. Geef hieronder uw interesse aan in onze aanvullende software en services.

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   AnalyseManager: het uitgebreide HR Analytics dashboard specifiek voor het onderwijs
   BegrotingsManager: realiseer eenvoudig begrotingen voor uw organisatie

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Procesoptimalisatie

   Aanvullende software en services

   Sneller en efficiënter werken door onze software en services

   • Aanvullende HR-proces software direct gekoppeld met AFAS
   • Kennis die werkt in de praktijk dankzij consultants en experts

   Van workload naar workflow

   Bij IJK maken we processen efficiënter en overzichtelijker. Wij brengen organisaties via procesoptimalisatie 'van workload naar workflow'. Dat betekent dat we processen zo slim mogelijk organiseren met gebruik van de laatste mogelijkheden van AFAS én onze eigen software die direct met AFAS koppelt. Binnen het onderwijs zorgen wij voor aanvullende oplossingen die tijdwinst en gemak opleveren op verschillende terreinen. Geef hieronder uw interesse aan in onze aanvullende software en services.

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   RAP: altijd antwoord op uw HRM-vraag én sneller antwoord voor uw medewerkers
   VervangingsManager: het proces rondom vervangingen in het primair onderwijs direct digitaal goed geregeld
   Digitaliseren dossiers: uw papieren personeelsdossiers digitaal in AFAS
   Consultancy: salarisadministratie
   Consultancy: optimalisatieprojecten
   AFAS Procesversnellers: berekenen van zwangerschaps- en ouderschapsverlof in het primair onderwijs

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Gegevens

   "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

   U heeft alle keuzeopties doorlopen. Voor een volledig beeld en om contact op te kunnen nemen, vragen wij hieronder nog enkele gegevens over uw organisatie. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

   Organisatiegegevens

   * Verplichte velden

   Aanvullende gegevens

   Onderstaande gegevens zijn niet verplicht. Indien de vragen van toepassing zijn op uw organisatie kunt u het invullen. De antwoorden kunnen ons helpen bij het samenstellen van de offerte.

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Samenvatting

   "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

   Onderstaand ziet u een overzicht van de door u gekozen dienstverlening en ondersteuning. Tevens ontvangt u na het insturen een samenvatting per e-mail. 

   Organisatiegegevens

   Aanvullende gegevens

    Wijzigen

    Wijzigen

    Wijzigen

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Technische samenvatting

   100
   98
   53
   52
   51
   46
   96
   99
   56
   117

   Aanvullende diensten

   Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

   Wilt u dit onderdeel toevoegen?

   Toevoegen Overslaan Volgende

   Selectie verplicht

   Bij de optionele onderdelen in het keuzemodel vragen wij u uw keuze aan te geven. 

   Sluiten

   Terug naar samenvatting